یکشنبه 24 آذر 1398

عضویت در شبکه دولت

نسخه چاپی ایجاد : ‎1395/11/11 09:04 ویرایش : ‎1395/11/20 11:48 بازدید: 1948

کلیه سازمان‌ها و ادارات دولتی با پر کردن فرم‌های مربوطه  و پیگیری فرآیند عضویت که در شکل ذیل قابل مشاهده است می توانند عضو شبکه دولت شوند.

برای دریافت دستورالعمل‌ها و فرم‌های مربوطه به قسمت پیوست در انتهای صفحه مراجعه فرمایید.

http://it.gilan.ir/sites/it.ostan-gl.ir/files/gdn.jpg

دولت و ملت همدلی و همزبانی